Гаранционно обслужване

Гаранционната карта е уникален документ и не подлежи на преиздаване или поправка. Изисквайте правилно и четливо попълване. Гаранционната карта важи при попълване на всички посочени в нея данни и представянето и, заедно с документаза покупка (касов бон, фактура и др.)!

Териториален обхват на търговската гаранция: Република България

Гаранционно обслужване може да се извърши само от посочените в гаранционната карта сервизни центрове и упълномощени сервизни бази. Независимо от гаранцията продавачът отговаря за липса на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

 • Обявеният от производителя/вносителя гаранционен период, е валиден от датата на закупуване на уреда.
 • Уредите са предназначени за ползване за битови нужди. Спазването на изискванията в ръководството за уреда е част от гаранционните условия.
 • Претенции за неокомплектованост се удовлетворяват само в момента на закупуване.
 • Транспортни дефекти не се признават, след като уредът е бил закупен и е напуснал търговския обект.
 • Монтирането и свързването на уреда трябва да се извърши от правоспособен техник, спазвайки условията описани в ръководството, екземпляр от което е предаден на Потребителя при покупката. Препоръчително е това да се изпълни от оторизиран сервизен център или база, като услугата се заплаща от клиента (важи за уредите изискващи монтаж и свързване).
 • При евентуална подмяна на уреда с нов, остава да важи остатъчният период на гаранция от първоначалната дата на закупуване на първия.
 • Рискът от повреди по време на транспортиране до и от сервизната база са за сметка на купувача.
 • Гаранционното обслужване на уреда не включва периодични проверки, профилактики, почистване и смяна на консумативи.
 • На гаранция не подлежат консумативите (всички отделящи се от основния корпус части), бързоизносващи се части, всички стъклени, гумени и пластмасови части намиращи се по външните страни на уреда.
 • Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента.
 • При необходимост от подмяна на уреда (при невъзможност за ремонт), същият трябва да бъде върнат с всички аксесоари, с които е бил закупен. В противен случай може да бъде отказана подмяна.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО ПРИ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 • При опит за ремонт от неупълномощени лица, сервизни центрове и бази. Използвани са части, които не са одобрени от производителя/вносителя. Правени са конструктивни промени по изделието
 • При неспазване на условията за монтаж и експлоатация на уреда, посочени в ръководството
 • При повреди в следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, транспорт, а също така и повреди причинени от механични увреждания по корпуса на уреда или отделни негови възли
 • При повреди дължащи се на прах, варовик, мазнини, насекоми, гризачи и др.
 • Повреди причинени в следствие на небрежна употреба
 • Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на самата гаранционна карта
 • При нарушаване, подправяне или премахване от уреда на етикетите, табелите или лепенките, съдържащи модела и/ или серийния номер.

НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАНЦИОННАТА КАРТА.

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите:

 • Чл. 112.
  • (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
  • (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
  • стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • значимостта на несъответствието;
  • възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 • Чл. 113.
  • (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
  • (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
  • (3) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.
  • (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
  • (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 • Чл. 114.
  • (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:
  • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • намаляване на цената.
  • (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  • (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  • (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 • Чл. 115.
  • (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
  • (2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
  • (3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.